Prijava ·
SI
99,8 %
pravočasnih izdelav
1
opravljenih naročil

Splošni pogoji poslovanja družbe comTEC d.o.o.

1. Sklenitev pogodbe

Pogodba med naročnikom in družbo comTEC d.o.o. (v nadaljevanju: COMTEC) se sklene na naslednji način. Naročnik poda COMTEC naročilo, ki ima pravno naravo vabila k dajanju ponudbe. Naročilo mora vsebovati:

 • firmo, sedež, poslovni naslov in davčno št. naročnika, če je naročnik pravna oseba,
 • ime in priimek, prebivališče, če je naročnik fizična oseba,
 • ime in podpis zakonitega zastopnika naročnika oz. podpis naročnika fizične osebe,
 • naslov e-pošte, telefonsko in/ali fax številko naročnika ter, na katere je naročnik dosegljiv,
 • datoteko na ustreznem mediju,
 • ime datoteke,
 • velikost, višino in širino želenega izdelka,
 • material, na katerega se izdeluje,
 • vrsto oz. način tiska ali izvedbe,
 • št. kosov - količina,
 • odločitev o pregledu ustreznosti datoteke,
 • odločitev o poskusnem odtisu, druge potrebne informacije in tehnične podatke.

Na podlagi prejetega naročila COMTEC pripravi ponudbo. Naročnik akceptira ponudbo s podpisom na ponudbi, potrditvijo ponudbe po elektronski pošti ali z naročilnico (sklicevanje na ponudbo). V primeru oddaje naročila preko spletne trgovine je ponudba potrjena z oddajo oz. potrditvijo naročila preko spleta. S tem je pogodba med naročnikom in COMTEC sklenjena. Sestavni del pogodbe so ti splošni pogoji poslovanja.

2. Predložitev datotek

Naročnik mora predložiti datoteko na enem od naslednjih medijev:

 • CD (PC format),
 • DVD (PC format),
 • USB ključ (PC format),
 • Spletna trgovina - avtomatsko nalaganje na ftp ob oddaji naročila
 • ftp://ftp.comTEC.si, (potrebna predhodna dodelitev uporabniškega imena in gesla)

Na medijih za prenos datotek mora naročnik datoteke označiti z imenom naslovom, nazivom del oz. projektov, dela, ki jih naroča.

3. Priprava datotek

Datoteke naj bodo pripravljene v merilu 1:1. V kolikor so pripravljene v kakšnem drugem merilu, mora biti to jasno označeno, COMTEC pa vnaprej opozorjen.

Pri drugačnih merilih mora imeti bitna slika še vedno dovolj dobro resolucijo, skladno z merili COMTEC (npr. v merilu 1:10 mora imeti bitna slika za jumbo plakat 3x2 m minimalno 300 dpi).

Resolucije predlog morajo biti v okviru naslednjih meril:

 • za mega formate nad 60 m2 v enem kosu mora slika v merilu 1:1 imeti od 30 –  50 dpi,
 • za reprodukcije večjih formatov (jumbo plakati, roto panoji, platna, scenska ozadja ipd.) mora slika v merilu 1:1 imeti od 50 – 70 dpi,
 • za reprodukcije srednje velikih formatov (table, večji plakati, transparenti, talna grafika, ipd.) mora slika v merilu 1:1 imeti od 70 - 100 dpi,
 • za reprodukcije manjših formatov (plakati, posterji, citylight plakati, grafike na vozilih, manjše table, ipd.) mora slika v merilu 1:1 imeti od 100 – 250  dpi,
 • za reprodukcije malih formatov (nalepke in tiskovine do formata B3) mora slika v merilu 1:1 imeti od 250 – 300 dpi.

Datoteki mora biti priložen barvni print s pripisanimi barvami in označenimi vsemi posebnostmi.

Vse barve morajo biti nastavljene po CMYK-u. Vse bitne slike morajo biti spremenjene v CMYK.

Vsi znaki in pisave morajo biti spremenjeni v krivulje.

Črno barvo vektorskih elementov in pisav je potrebno pripraviti kot sledi: cyan 0%, magenta 0%, yellow 0%, črna 100%.

Pri CDR datotekah morajo biti slike, ki se nahajajo v datotekah, dodane še posebej kot samostojne datoteke.

Vse datoteke morajo biti pripravljene brez »overprint-a«.

Datoteke in izdelki z lastno določenimi barvami s strani naročnika po HKS, RAL, PANTONE, ipd. ne zadoščajo  in morajo biti posebej priloženi kot tiskana priloga ali poskusni odtis s strani naročnika. Samo nastavitev barv znotraj datoteke ne zadošča za kvalitetno izvedbo produkcije in barvno ujemanje.

Izdelek COMTEC lahko v intenzivnosti barv odstopa  ± 10 % od priložene tiskane priloge ali poskusnega odtisa.

V oblikovani datoteki morajo biti natančno vrisane oznake za porezavo (crop marks), ki določajo mejo območja tiska in razreza. Če te oznake ni, se izvrši obrez do področja tiska »v živo«.

Predloge datotek za avtomatizirano digitalno dodelavo:

Datoteko za obrez/izrez po poljubni konturi naj bo pripravljena tako, da je grafika 3 mm večja od končnega izdelka. Na tej grafiki mora biti vrisana vektorska kontura z nastavljeno SPOT barvo. Kontura določa končno obliko izdelka.

Oblika konture naj ne vsebuje preveč ostrih robov na majhni razdalji ter čim manj »vozlišč« (nodes). Teksti grafike naj bodo od robov konture odmaknjeni vsaj 5 mm. V kolikor se grafika za izrez po konturi pripravlja po naši vnaprej pripravljeni predlogi na kateri so črne pike, ki služijo kalibraciji za razrez (v kolikor je to potrebno se predloga nahaja pri posameznem izdelku v spletni trgovini) morajo te pike ostati na popolnoma isti poziciji posredovane datoteke.

COMTEC ne odgovarja za napake v datotekah, dostavljenih s strani naročnika. Naročnik je dolžan pri sebi hraniti kopijo izročene datoteke. COMTEC ne odgovarja za morebitno krajo, izgubo ali poškodbo datotek, dostavljenih s strani naročnika.

4. Pregled prevzete datoteke

V izogib morebitnim tehničnim napakam pripravljenih datotek s strani naročnika, nudimo kot dodatno storitev Pregled prevzete datoteke (ki ne zajema vsebinskega pregleda in lektoriranja). Storitev se dodatno obračuna naročniku skladno z, na dan opravljanja storitve, veljavnim cenikom COMTEC.

V kolikor se naročnik za to storitev ne odloči, se izvrši samo pregled ustreznosti dimenzije prejete datoteke in se v primeru odstopanja od naročene dimenzije proporcionalno prilagodi na naročeno višino ali širino (prilagoditev je avtomatizirana in na njo nimamo vpliva).

5. Poizkusni izpis

V primeru željenega poizkusnega odtisa datoteke na izbranem materialu, mora naročnik dostaviti posebno testno datoteko velikosti 30x50 cm in poimenovano »PROOF_PRINT«. Strošek poskusnega odtisa se dodatno zaračuna naročniku skladno z, na dan opravljanja storitve, veljavnim cenikom COMTEC.

6. Format datotek

Datoteke za digitalni tisk naj bodo v enem od naslednjih formatov

 • TIFF - tisk brez konturnega izreza
 • PDF - tisk in konturni izrez (pisave-fonti spremenjeni v krivulje)

Datoteke za konturne izreze morajo biti v vektorski obliki.

7. Izdelava datoteke s strani comTEC

V kolikor naročnik ne more zagotoviti zahtev po točkah 2, 3 ali 6 teh splošnih pogojev, in/ali namesto datoteke dostavi slike, diapozitive, ipd. ali le svoje izdelke, ki jih je potrebno slikati, skenirati ali drugače ustrezno obdelati, se takšne in druge potrebne storitve dodatno zaračunajo skladno z na dan opravljanja storitve veljavnim cenikom COMTEC.

8. Potrditev predlog ali poskusnih odtisov s strani naročnika

V primeru, da je potrebno predloženo datoteko kakorkoli spremeniti, naročnik pisno ali preko elektronske pošte potrdi izdelano predlogo.

V primeru izdelave poskusnega odtisa, naročnik pisno s podpisom ali preko elektronske pošte potrdi izdelani poskusni odtis.

Naročnik se lahko na svojo željo tudi odpove potrditvi predloge ali poskusnega odtisa, vendar v takšnem primeru nima pravice do uveljavljanja napak, ki bi jih bilo mogoče z njegovim pregledom in potrditvijo predloge ali poskusnega odtisa preprečiti.

9. Cena

Cena za naročene storitve in izdelke se določi v ponudbi, ki jo potrdi naročnik z akceptom, kot je določeno v točki 1 teh splošnih pogojev skupaj z ostalimi določili pogodbe. Cena zajema izključno storitve in izdelke, ki so v ponudbi izrecno navedene. V kolikor ni drugače izrecno pisno določeno, cena zajema le procesiranje (ripanje), izpisovanje datotek na izbrani medij v roli ali poli ter morebitno porezavo po crop marks ali avtomatizirano digitalno dodelavo.

V kolikor mora COMTEC za izvedbo naročene storitve opraviti še dodatne storitve, ki niso izrecno navedene v ponudbi (kot npr. korektura datoteke, poprava formata, spreminjanje datoteke, dodelave, montaže, preoblikovanja in druge storitve, potrebne za izvršitev naročila), se takšne storitve dodatno zaračunajo naročniku skladno z, na dan opravljanja storitve, veljavnim cenikom COMTEC.

Dodatne storitve po želji naročnika, kot npr. plastificiranje, kaširanje, uokvirjanje, obrez, konturni obrez, lepljenje, montaža, arhiviranje, ipd. se prav tako zaračunajo naročniku dodatno skladno z na dan opravljanja storitve veljavnim cenikom COMTEC.

Minimalna obračunska enota za določanje cene digitalnih izpisov veliki format je 1 m2 ali 1 pola (100x 70cm). Minimalna obračunska enota za določanje cene dela je 0,5 ure.

Cene določene v ponudbi in cene določene v ceniku COMTEC ne zajemajo davka na dodano vrednost, ki ga poleg plačila za storitve plača naročnik.

Cene so določene fco. COMTEC, Obrežna ulica 105, Maribor, in ne zajemajo dostave do naročnika.

10. Nujna naročila in povišanje cene

V kolikor je na željo naročnika potrebno naročilo izvršiti v 24 urah od  akcepta ponudbe in je to tehnično izvedljivo, se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 25 %.

V kolikor je na željo naročnika potrebno naročilo izvršiti v soboto, nedeljo ali ob praznikih se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 30 %.

V kolikor je na željo naročnika potrebno naročilo izvršiti še isti dan, ko je naročnik akceptiral ponudbo, ali ponoči se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 50 %.

11. Plačilo

V kolikor ni drugače dogovorjeno je naročnik dolžan plačati storitve in izdelke s 100 % brezobrestnim avansom. Kot dan plačila se šteje dan, ko COMTEC prejme plačilo na svoj TRR ali ko mu je plačilo izročeno v gotovini.

COMTEC lahko določi tudi drugačen rok plačila, vendar mora biti takšen rok plačila izrecno zapisan s strani COMTEC na ponudbi.

Naročnik v celoti odgovarja za plačilo, tudi če je nastopal kot indirektni ali direktni zastopnik, pooblaščenec, posrednik, komisionar, ipd..

V primeru zamude si COMTEC pridržuje pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti. Naročnik je dolžan za čas od nastanka zamude do dneva plačila plačati COMTEC tudi zakonske zamudne obresti po predpisani obrestni meri zakonskih zamudnih obresti, povečani za 50 %.

Za vsak odposlani opomin za plačilo je dolžan naročnik plačati COMTEC 5 EUR  pavšalno določenih stroškov opominjanja.

Do dokončnega plačila (vključno z zamudnimi obrestmi in stroški) ter do izpolnitve vseh ostalih morebitnih dogovorjenih pogojev, obdrži COMTEC lastninsko pravico na izdelkih (pridržek lastninske pravice).

V primeru kakršnegakoli zasega izdelkov, rubeža, nastanka zastavne pravice, ipd., je naročnik dolžan o tem nemudoma obvestiti COMTEC. V primeru opustitve obvestila naročnik odškodninsko odgovarja COMTEC. Vse potrebne stroške v zvezi z oprostitvijo bremen in pravic tretjih z izdelkov krije naročnik.

"V kolikor se naročnik in COMTEC dogovorita za drugačen način plačila kot je 100% brezobrestni avans se šteje kot običajen način plačila tudi medsebojni pobot (kompenzacija), verižna kompenzacija, odstop (cesija) terjatve ali asignacija, kar morajo potrditi vse stranke takega posla s svojim podpisom. "

12. Dobavni rok

V kolikor ni drugače dogovorjeno, je COMTEC dolžan opraviti dogovorjeno storitev, v kolikor gre za standardno naročilo, v roku definiranem na ponudbi. Rok prične teči po prejemu celotnega avansa ter predložitvi vseh potrebnih podatkov, ustreznih datotek in drugih dokumentov, potrebnih za izvedbo storitve. V primeru potrebe po potrjevanju predloge pa v roku podanem po izpolnitvi vseh v zgornjem stavku navedenih pogojev ter po pisni potrditvi predloge s strani naročnika.

V primerih spremembe naročila, nejasnosti naročila, posebnih zahtev naročnika, nestandardnem naročilu, potrebe po dodatnih obdelavah ali dodelavah ali posebnih materialih, kaširanju, plastificiranju, uokvirjanju, obrezu, konturnem obrezu, lepljenju, montaži, mobilnih konstrukcijah, v primerih višje sile ali drugih okoliščin, nezakrivljenih s strani COMTEC, lahko COMTEC sorazmerno podaljša dobavni rok. Naročnik v takšnem primeru ni upravičen do odstopa od pogodbe ali do povračila škode od COMTEC.

Storitev je opravljena, ko je izdelano blago na sedežu COMTEC pripravljeno za prevzem s strani naročnika. O tem obvesti COMTEC naročnika po telefonu, faxu ali e-pošti.

Naročnik je dolžan izdelano blago takoj prevzeti (bodisi sam, bodisi po pooblaščencu, špediterju, prevozniku, ipd.).

Nevarnost naključnega uničenja stvari preide na naročnika s prevzemom blaga v prostorih COMTEC, v primeru zamude s prevzemom blaga pa najkasneje naslednji dan po dokončanju storitve.

Stroške prevzema blaga in njegove odpreme krije v celoti naročnik.

Na željo naročnika mu lahko COMTEC organizira lastno dostavo ali dostavo po hitri pošti, kar stroškovno bremeni naročnika.

V primeru, da naročnik v sedmih dneh po dokončanju storitve ne prevzame blaga, mu lahko COMTEC na naročnikove stroške dostavi blago z dostavno službo.

V primeru, da naročnik v 30 dneh po dokončanju storitve še vedno ne prevzame blaga, lahko COMTEC na naročnikove stroške blago zavrže. V takšnem primeru naročnik nima več pravice terjati izročitve blaga, ne glede na to, da je še vedno dolžan plačati celotno kupnino zanj skupaj z vsemi stroški vred.

13. Pregled blaga in reklamacije

Naročnik ali oseba, ki zanj prevzema blago, je dolžan takoj ob prevzemu natančno pregledati blago in takoj obvestiti COMTEC o vseh morebitnih očitnih napakah tako glede kvantitete, kot glede kvalitete. COMTEC ne odgovarja za morebitne očitne napake, ki jih naročnik ni reklamiral ob prevzemu blaga.

Naročnik je dolžan takoj po prevzemu blaga opraviti natančen preizkus blaga z namenom ugotovitve morebitnih skritih napak. Morebitne reklamacije iz naslova skritih napak se upoštevajo, če so podane COMTEC pisno s strani naročnika v osmih dneh po prevzemu blaga in nemudoma po ugotovitvi skrite napake.

V nobenem primeru COMTEC ne upošteva reklamacij iz naslova napak, ki so posledica ravnanja naročnika ali drugih oseb, napak naročnikovega materiala, predelave, nepravilne uporabe, mehanskih poškodb ipd., in ki niso obstajale v trenutku izročitve blaga.

V nobenem primeru COMTEC ne upošteva reklamacij iz naslova napak pri tisku na dostavljen naročnikov material. Naročnik si lahko proti plačilu predhodno naroči kalibriranje ter strokovno oceno ustreznosti uporabe njegovega materiala v produkcijskem procesu COMTEC.

V primeru izvedbe del pri naročniku ali za njegove stranke je naročnik dolžan zagotoviti zaprt, osvetljen in neprašen prostor s konstantno temperaturo 200C, površine na katere se lepijo grafike morajo biti očiščene, nemastne in nevoskane. V nasprotnih primerih ne odgovarjamo za kakovostno izvedbo.

V nobenem primeru COMTEC ne odgovarja za pravopisne napake, ki so posledica  nepravilnega teksta, ki mu ga je posredoval naročnik ali tretje osebe za naročnika. COMTEC v nobene primeru ne odgovarja za slabo pripravljene datoteke in barvno nastavljene datoteke s strani naročnika.

COMTEC v nobenem primeru ne odgovarja za napake, ki so posledica kršitve pogodbenih določil s strani naročnika.

V primeru utemeljenih in priznanih reklamacij je COMTEC dolžan po svoji izbiri izvršiti naročniku nadomestno dobavo ali izročiti dobropis. Naročnik ni upravičen do drugih jamčevalnih zahtevkov.

COMTEC ne odgovarja za škodo, ki je naročniku ali tretjim osebam nastala zaradi morebitnih napak, razen če je bila COMTEC napaka znana, pa o njej ni obvestil naročnika.

14. Pravice intelektualne lastnine

Naročnik izrecno jamči COMTEC, da nobena tretja oseba na izročenih datotekah, vsebini datotek ali posameznih elementih vsebine datotek nima kakršnekoli pravice industrijske lastnine, avtorske pravice ali sorodne pravice intelektualne lastnine, ki bi kakorkoli onemogočala izvedbo želene storitve s strani COMTEC naročniku.

Vso odgovornost iz naslova morebitnih kršitev pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic ali sorodnih pravic intelektualne lastnine v zvezi z izvedbo naročila nosi izključno in v celoti naročnik.

Naročnik je v primeru kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb napram COMTEC dolžan COMTEC nemudoma predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi s sporom, prevzeti nase morebitne zahtevke tretjih oseb ter izročiti COMTEC z njene strani določeno ustrezno zavarovanje pred zahtevki tretjih oseb.

V kolikor COMTEC navkljub temu utrpi kakršnokoli škodo (direktno ali indirektno) iz tega naslova, ji je naročnik dolžan takšno škodo nemudoma povrniti.

Za vsa naročila, ki imajo jasno oznako »copyright« ali »trade mark«, je naročnik dolžan na lastne stroške predložiti pisno dovoljenje za uporabo, realizacija naročila se zadrži do predložitve ustreznega dovoljenja COMTEC.

15. Označevanje

Vsi izdelki bodo označeni z označbo »Made by comTEC« (proizvedeno s strani comTEC) oz. z »www.comTEC.si«, razen v kolikor naročnik najkasneje do akcepta ponudbe izrecno ne obvesti COMTEC, da takšne označbe ne želi.

16. Druga določila

Obveščanje naročnika je izvedeno z dostavitvijo obvestila na naročnikov komunikacijski naslov (fax št., gsm št., e-mail naslov, poslovni naslov, ipd.), naveden v naročilu, ne glede na naročnikov sprejem obvestila.

Splošni pogoji poslovanja se izročijo naročniku praviloma ob prevzemu naročila, v primeru neosebnega naročila pa najkasneje s ponudbo. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za spletno prodajo. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno krajevno sodišče v Mariboru. V primeru pogodb z mednarodnim elementom se uporablja pravo Republike Slovenije. Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.05.2004 dalje.

 

Revidirano 23.09.2015