comTEC je prejemnik zlate AAA bonitete, kar pomeni, da že več let zapored spadamo med najboljša podjetja v državi! Za nas so najbolj zlate naše stranke brez katerih ta zlat dosežek ne bi bil mogoč. Zato bomo ob tej priložnosti pozlatili tudi nekoga izmed vas in mu podarili 10g zlata!

Vse kar morate narediti je, da všečkate in delite objavo, ki jo najdete na naši Facebook strani. Lahko pa nam pustite tudi kakšen komentar.

Izmed vseh, ki boste našo objavo všečkali in delili, bomo izžrebali dva nagrajenca.

Všečkaj in zadeni 10g zlata

Prvemu bomo podarili 10g zlata, drugemu pa unikatno Swarovski pisalo.

Ne čakaj! Čas imaš do 30.10.2016, nagrajenca pa bomo razglasili 7.11.2016.


PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »KOLIKO JE VREDNO ZLATO«

(v nadaljevanju Pravila)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., Obrežna 105, 2000 Maribor, matična številka: 1549901, davčna številka: 73773166. Zavezanec za plačilo DDV (v nadaljevanju: organizator).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 13.9.2016 do 30. 10. 2016 (v nadaljevanju čas trajanja nagradne igre).

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na spletni strani podjetja www.comtec.si, na različnih družabnih omrežjih (Facebook, LinkedIn v nadaljevanju: družabna omrežja), z obveščanjem preko elektronske pošte ter s promocijskimi tiskovinami na sejemskih dogodkih, vse v času trajanja nagradne igre.

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.comtec.si in Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. in njunih vsebin.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

 • všečkajo in delijo objavo, ki jo najdejo na Facebook strani Vizualne komunikacije comTEC d.o.o.
 • pošljejo svojo avtorsko zgodbo v povezavi s podjetjem Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. po elektronski pošti ali jo objavijo na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o.

Dolžina besedila zgodbe naj bo do 1500 znakov.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le z eno zgodbo oz. z všečkom in delitvijo le z enega Facebook profila.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da pošljejo zgodbo po elektronski pošti oz. jo objavijo na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. ali všečkajo in delijo objavo, ki jo najdejo na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., ter se tako prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Izmed vseh sodelujočih bomo 7. novembra 2016 izbrali dobitnika:

1 x GLAVNA NAGRADA:

 • 1x 10 g naložbenega zlata

1 x DRUGA NAGRADA:

 • 1x unikatno pisalo s Swarovski kristali
POTEK NAGRADNE IGRE

Na spletni strani podjetja comTEC so v času trajanja nagradne igre objavljeni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri.

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da pošljejo svojo avtorsko zgodbo v povezavi s podjetjem Vizualne komunikacije comTEc d.o.o. po elektronski pošti info@comtec.si oz. jo objavi na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. ali tako, da všečka in deli objavo, ki jo najde na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. S tem potrdi sodelovanje v nagradni igri in izrazi strinjanje s temi pravili.

Izmed “všečkov” in delitev na Facebook strani podjetja Vizualne komunikacije comTEc d.o.o. in izmed vseh prejetih zgodb, ki jih bomo prejeli v času trajanja nagradne igre, bomo 7.11.2016 izbrali nagrajenca oz. prejemnika glavne in druge nagrade nagradne igre »Koliko je vredno zlato«.

Obvezni podatki, ki jih mora nagrajenec sporočiti po tem, ko je izbran za nagrajenca, so:

 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • veljaven e-naslov,
 • telefonska številka,
 • davčna številka in davčna izpostava.
AVTORSKE PRAVICE

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo le s svojimi avtorskimi besedili, oz. z upoštevanjem avtorskih pravic pravih avtorjev besedila, če sta avtor in udeleženec različni osebi. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne zahtevke tretjih oseb iz naslova avtorskih pravic, za objavo besedil, ki so k njemu prispela od udeležencev in pod pogoji te nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se z odpošiljanjem oz. objavo besedila zgodbe organizatorju oz. na organizatorjevo Facebook stran izrecno in nepreklicno odrečejo vsem avtorskim pravicam in vsem morebitnim zahtevkom v zvezi z avtorskimi pravicami, katere v celoti pridobi organizator.

IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Nagrajenec bo izbran naključno po načinu žrebanja.

STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE

Žreb bo opravila tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izbrani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o izboru vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku izbora. Zapisnik izbora se hrani na sedežu Organizatorja. Izbor in rezultati izbora so dokončni, zoper izbor pa ni možno nobeno pravno sredstvo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

V okviru izbora glavne nagrade bo strokovna komisija izbrala še dobitnika druge nagrade. V kolikor prvo izbrani prejemnik v za to dogovorjenem roku ne prevzame nagrade oz. se ne priglasi k prevzemu nagrade, se izbor ponovi. To velja tako za prvo, kot za drugo nagrado.

OBJAVA NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.comtec.si najkasneje 7. novembra 2016.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajence se o nagradi obvesti z elektronskim sporočilom na e–naslov, s katerega je poslal elektronsko sporočilo ali z zasebnim sporočilom preko omrežja Facebook, če se je prijavil neposredno na Facebook strani organizatorja. Obveščanje lahko poteka tudi telefonsko.

Če se nagrajenec na e-pošto organizatorja ne bo odzval oz. priglasil k prevzemu nagrade v roku 10 dni od dneva odposlanega e-obvestila in/ali telefonskega klica, bo organizator štel, da izbrani nagrajenec ne sprejema nagrade. Žreb se ponovi.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade glede na zgoraj navedena določila. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.
DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in pa davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. . Podatke shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj), v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za namen drugih promocijskih aktivnosti organizatorja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri posameznik dovoljuje, da podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za namene obveščanja in/ali informiranja, pošiljanja elektronskega mailinga, brezplačnih tiskovin ter vabil na dogodke, ki jih organizira podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno zahteva, da podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. na svoje stroške dolžna v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Našim naročnikom oz. prejemnikom edicije pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Ur. l. RS, št. 98/2004).

DOSTOP DO PRAVIL NATEČAJA

Pravila natečaja so objavljena na spletni strani in vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim, tudi na sedežu organizatorja.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.

KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Vizualne komunikacije comTEC d.o.o.
Maribor, 13. 9.2016